Vita fläckar på tänderna

Vita fläckar är en åkomma som många individer tenderar att skämmas för och således undviker ofta tillställningar där deras tänder kan komma att exponeras för omgivningen – fester, utekvällar, med flera.

Men vad beror de vita fläckarna på samt varför bildas de i första taget? Svaret på det hela är betydligt mer komplex än så. Anledningarna till att de vita fläckarna uppkommer i första taget kan rent hypotetiskt härledas till en rad situationer och tillstånd – vilka alltid inte är enkla att identifiera för gemene man.

Som ett led i att bredda din förståelse för ämnet i fråga – samtidigt som vi förser dig med användbar information om hur du förhindrar att de vita fläckarna uppstår i första taget kommer vi ägna resten av guiden åt att diskutera ämnet mer ingående.

Målet med guiden är att efter att du tagit del av den text som återspeglas ska du ha en klar bild gällande de anledningar till att dina vita fläckar uppkommit i första taget – samtidigt som du har större kännedom om den behandlingsmetod som kan tänkas vara mest adekvat för din del.

Jämna ut färgen på dina tänder med hemmablekning

Som ett led i att hjälpa dig på traven kommer vi härnäst att återspegla några av de vanligaste produkterna vilka du kan välja at tillämpa för att bleka tänderna utan att behöva lämna hemmet. Blekningsmetoden är för övrigt en av de strategier vilka tillämpas för att just bli av med de ihärdiga vita fläckarna på tänderna!

 • Bäst I Test 2024
 • Räcker till många behandlingar
 • Garanterat Vita Tänder
 • Bästa Pris
 • 2a I Tandblekning Sverige 2024
 • Super-Snabba Blekning Resultat
 • Test Vinnaren 2023
 • Bästa Pris För Tandblekning
 • Sveriges bästa 2022
 • Enkel leverans
 • Billig frakt

De vanligaste orsakerna till fläckar på tänderna

Härnäst kommer vi att belysa de mest vanligaste orsakerna till att man drabbas av vita fläckar på tänderna. Medan vissa orsaker kan vara betydligt svårare att komma underfund med är dock de flesta av de vilka diskuteras härnäst vanligtvis relaterade till individens livsstil.

Med andra ord kan man genom att vidta några enkla åtgärder göra det betydligt svårare för missfärgningar och fläckar att projiceras på tänderna – något som i sin tur bäddar vägen för ett bedårande leende och en högre självförtroende hos individen i fråga.

Typ av föda

Det bör knappast komma som en överraskning att den mest vanligaste orsaken till fläckar och missfärgningar på tänderna härleds till den föda som väljer att konsumera. Typen av mat avgör hur väl tänderna mår – där exempelvis både stark och sur mat tenderar oftast att fräta bort tandemaljen.

Likaså kommer föda som är rik på socker – framför allt den typen av produkter vilka bygger på den artificiella och raffinerade sockret att bädda väg för bildandet av diverse missfärgningar och fläckar på tänderna.

Det hela härleds till det faktum att man genom att konsumera sur, stark och sockerrik föda bäddar vägen för att det bildas plack betydligt enklare på emaljen- något som i sin tur medför mer gynnsamma förhållanden för just missfärgningar och fläckar.

Just därför måste man alltid utvärdera den föda man väljer att förtära eftersom varje val man gör kommer antingen bidra till att stärka tänderna – alternativt indirekt bidra till att fläckar och andra missfärgningar enklare får fäste!

För mycket fluor

Fluor är ett ämne som återfinns i de flesta tandkräm. Det hela hjälper till att förhindra en rad allvarliga tillstånd där en av de mer påtagligaste återges i form av tandlossning. Dock kan fluor orsaka problem även vid överdrivet intag.

När tänderna utsätts för en högre mängd fluor än vad kroppen klarar av att hantera kan det hela i stället leda till svårbehandlade missfärgningar och fläckar. Det hela är dock betydligt mer påtagligt hos barn i och med att de ofta sväljer tandkräm under borstningen av tänderna.

Därför har man i rollen som vuxen ett ansvar att säkerställa det faktum att barnen under borstningen sköljer bort tandkrämen i stället för att svälja det hela. Genom att göra barnet medveten om riskerna kan man enklare få bukt med grundproblemet och således förhindra uppkomsten av tandfläckar i första taget.

Mineraliseringsstörd emalj

En mineraliseringsstörd emalj eller emaljhypoplasi som det även tenderar att benämns för inom sammanhanget innebär att tänderna återges av en betydligt tunnare emalj än vad som annars är fallet annars.

Även om det en mineraliseringsstörd emalj kan uppkomma senare i livet tenderar många av de drabbade att födas med åkomman. Ett annat vanligt orsakar relateras till att man drabbas av det hela relateras till näringsbrist.

I fallet med föda relateras det hela vanligtvis till att de nödvändiga mineralerna ej återfinns i den föda som den drabbade väljer att konsumera – något som i sin tur innebär att tänderna heller förses med dessa.

Förutom ovanstående kan även en mineraliseringsstörd emalj härleds till andra åkommor – något som i sin tur medfört ett sämre immunförsvar. Det sistnämnda riskerar i sin tur att resultera i det som refereras till som emaljhypoplasi.

Långa perioder av muntorrhet

Saliven utgör en viktig aspekt när det kommer till att skydda tänderna från att ta skada. Förutom att skydda tänderna ansvarar saliven även för att transportera vitamin och mineraler – vilka förutom att stärka tänderna även bidrar till att resten av kroppen mår bra.

I och med ovanstående är det av stor vikt att man säkerställer att munnen förblir återfuktad – både under den vakna tiden och under tiden som man sover som ett led i att kunna säkerställa tändernas välbefinnande.

Det hela kommer i sin tur att verka förebyggande och i sin tur förhindra muntorrhet – något som långsiktigt riskerar att leda till att främja bildandet av fläckar men även andra allvarliga åkommor vilka kan komma att påverka munhälsan negativt!

Sova med öppen mun

När man sover med öppen mun kan man i samband med uppvaknandet och det obligatoriska toalettbesöket upptäcka vid en närmare titt i spegeln att det av en oförklarlig anledning dykt upp vita fläckar på tänderna.

När man borstat tänderna tenderar de vita fläckar att försvinna – dock kan en skadad emalj bidra till att fläckarna får ett betydligt större fäste – något som kräver tillämpning av mer tidskrävande behandlingsmetoder (mer om det strax).

Den främsta anledningen till att de vita fläckarna uppkommit i första taget återges i form av att tändernas emalj torkat ut – något som i sin tur medför att man skapar perfekta förutsättningar för de vita fläckarna att frodas i.

Kan vara tecken på karies

Vissa typer av vita fläckar på tänderna kan misstolkas – något som i sin tur innebar att det hela kan i själva verket vara tecken på att emaljen angripits av karies. Det hela tenderar att återspegla sig i form av enstaka fläckar vilka kännetecknas av en vitaktig, brunaktig eller svart färg.

I och med den diffusa projiceringen kan det vara svårt att på egen hand bedöma huruvida det hela handlar om karies eller om det hela i stället kan tänkas bero på andra aspekter vilka vi återger i denna guide.

På en generell plan visar sig karies i form av enstaka fläckar medan exempelvis mineraliseringsstörningar tenderar vanligtvis att projiceras i form av ett flertal fläckar och sällan som enstaka företeelser.

Andra mindre vanliga anledningar

Vita fläckar kan även uppstå i samband med att man varit föremål för en ytterst traumatiserande händelse. Det hela tenderar dock at återspegla sig oftast under individens ungdom. Vissa individer kan komma att drabbas av vita fläckar på sina tänder efter att ha genomfört en tandblekningsbehandling.

En annan aspekt som kan främja bildandet av vita fläckar härleds till diverse behandlingar där man för närvarande har en tandställning applicerad på tänderna sedan tidigare. Det hela innebär att man får svårt att tillämpa en komplett rengöring av tänderna – något som i sin tur resulterar i att missfärgningar bildas betydligt enklare.

Det kan även finnas en rad genetiska aspekter vilka ej faller inom några av de kategorier vilka återspeglats i detta kapitel. Det hela kräver dock en betydligt längre utredning där man behöver undersöka en rad element för att kunna identifiera den primära anledningen till det hela.

Hur blir man av med vita fläckar på tänderna mest effektivt?

När man drabbas av vita fläckar på tänderna kan det hela inledningsvis uppfattas som ytterst besvärligt. Framför allt kan man dra sig undan för att skratta för att ej riskera att exponera fläckarna för omgivningen.

Den estetiska aspekten är förstås den drivande kraften i det hela – något som vi är väl medvetna om. För att hjälpa dig på traven kommer vi härnäst att dela med oss de mest effektivaste metoderna för att bli av med vita fläckar på tänderna!

Mikroabrasion hos en tandläkare

Det kan knappast komma som en överraskning att den mest effektivaste sättet att bli av med de vita fläckarna är att uppsöka den lokala tandkliniken. Själva behandlingsmetoden som tillämpas benämns inom sammanhanget för som “mikroabrasion”.

Processen i fråga tillämpas genom att vederbörande tandläkare avlägsnar en mindre mängd emalj från de drabbade tänderna – något som i sin tur ämnar minska det visuella framträdandet av de vita fläckarna.

Det hela är dock en ganska kostsam process och kräver således en förhållandevis adekvat budget för att kunna tillämpas. Dock menar många på att det är värt varje spenderad krona med tanke på det påtagliga slutresultatet som det hela vanligtvis mynnar ut i.

Blekning av tänderna

En annan populär metod för att bli av med vita fläckar på tänderna är att tillämpa en form av tandblekning. Valet av tandblekningsmetod avgör slutresultatet – men även vem det hela utförs av.

Just därför tenderar “mikroabrasion” att vanligtvis åtföljas av en tandblekningsprocess – något som i sin tur ämnar projicera en mer enhetlig framtoning av både de tänder vilka drabbats av vita fläckar och de tänder vilka för närvarande ej drabbats av åkomman.

Självklart kan man även tillämpa ovanstående process med en tandblekning hemma i soffan – dock kan man inte räkna med att få till samma enhetliga utseende som vid en genomförd behandling av en legitimerad tandläkare.

Porslinfasader

I de fall då mikroabrasion och/eller tandblekning ej mynnar ut i den förväntade slutresultatet kan tandläkaren i fråga rekommendera i stället en behandlingsmetod som inom sammanhanget benämns för som “porslinsfasader”.

Det hela har kommit att bli ytterst populärt på senare år – framför allt på grund av att porslinfasader klarar av att rusta upp och behandla adekvat även de mest svårbehandlade tänderna. Resultatet kvarstår i de flesta fall under en betydligt längre tid – något som i sin tur innebär att man slipper allokera tid åt flera behandlingssessioner.

Dock så utgörs den största akilleshälen med porslinfasad i det faktum att behandlingsmetoden anses förhållandevis vara exceptionellt dyr. Det hela innebär att porslinsfasader tenderar ofta att vara något som de mest välbärgade har råd med att unna sig.

Fluorbehandling

I de fall då emaljen inte har utvecklats adekvat kan en fluorbehandling tillämpas för att råda bukt på åkomman. Det hela går till så att fluor appliceras på tänderna som ett led i att stimulera och underlätta bildandet av emaljen.

Det hel kräver dock ett besök hos tandläkaren och tenderar vanligtvis tillämpas av en tandsköterska. Själva processen kräver ej mer än några minuter i omfång – samtidigt som man heller ej behöver förhålla sig till några särskilda regler efteråt.

Det kan dock finans kvar rester som man kan få svårt att avlägsna med händerna eller fingrarna. I dessa fall kan man välja att använda sig av tandtråd för att få bort även de mest ihärdiga bitarna.

Preventiva åtgärder gällande vita fläckar på tänderna

Vi har berört ämnet i fråga kortfattat flera gånger runder guiden men kommer härnäst fokusera mer ingående på de effektivaste preventiva åtgärderna som man kan tillämpa för att undvika uppkomsten av vita fläckar.

Rätt mängd tandkräm

Du har förmodligen reflekterat över det hela otaliga gånger i samband med att du borstat tänderna. En tumregel är att tandkrämen som appliceras behöver täcka hela den del som avser tillämpas för att borsta tänderna med vanlig tandborste eller med en eltandborste.

Dock får ej det hela rinna av utan måste vara applicerat stadigt. Man får heller ej snåla med det själva tandkrämen eftersom det i stället kan komma att resultera i betydligt mer allvarligare åkommor.

Barn yngre än 3 år bör fokusera på att applicera en klick tandkräm som i sin tur ligger i paritet med storleken hos ett riskorn. Barn äldre än 3 år bör säkerställa att mängden tandkräm ej överskrider storleken hos en ärta.

I rollen som föräldrar bör man även säkerställa att barnet sköljer ur tandkrämen ur munnen utan att svälja det hela. Det sistnämnda relateras till det faktum att överdriven intag av fluor kan i vissa fall komma att orsaka en rad andra åkommor där även vita fläckar ingår.

Fokusera på en adekvat kost

Den i särklass mest effektiva preventiva åtgärderna för att slippa problem med vita fläckar på tänderna – inklusive en rad andra problematiska tillstånd såsom hål i tänderna, karies med flera härleds till en adekvat kost.

Faktum är att man genom att tillämpa en noga utvald och anpassad kost kan frigöra sig från vita fläckar en gång för alla. Det sistnämnda ska dock ej tolkas som att man ställer in sig på att följa en restriktiv diet.

I stället behöver man exempelvis fokusera på mindre förändringar som att exempelvis byta ut sura frukter mot betydligt mer skonsammare fruktarter. För att göra dig införstådd med de livsmedel som man kan behöva utesluta från kosten utgörs – men begränsas ej till följande:

 • Juice i alla dess former
 • Kolsyrade läskedrycker
 • Sportdrycker oavsett märke
 • Syrliga citrusfrukter
 • Godis i alla tänbar former


Faktum är att ingen av ovanstående livsmedel anses vara nödvändiga för att kroppen i över lag ska vara må bra. I slutändan måste man våga göra uppoffringar för att kunna nå det slutgiltiga målet.

Besök en tandläkare – regelbundet

Det kan upplevas som kliché men att besöka tandläkare på en regelbunden basis är av ytterst stor vikt för att man ska kunna slippa drabbas av vita fläckar på tänderna.

I samband med besöket kommer tandläkaren inspektera och upptäcka potentiella problem samt presentera förslag på adekvata åtgärder som du kan behöva vidta för att få bukt med ditt problem.

Hur ofta man ska välja att besöka tandläkaren är något som varier men på en generell plan bör man dock fokusera på att besöka tandläkaren åtminstone en gång per år. Det hela kommer säkerställa att man fångar upp problemet innan den hinner få fäste.

Sammanfattning

Vita fläckar på tänderna är knappast något som några av oss önskar förknippa oss med. Dock kan det vara svårt att undvika det hela under livets gång – framför allt om man drabbats av händelser vilka man ej har en kontroll över.

Lyckligtvis kan man ta till preventiva metoder för att minska risken för just vita fläckar – framför allt via en adekvat morgonhygien. Det sistnämnda innebär att man borstar tänderna – både under morgon och kväll – där man även kombinerar det hela med en tandtråd.

Man måste även komma ihåg att minska intaget av stark mat och raffinerad socker – vilka i sig utgör några av de primära bovarna när det kommer till vita fläckar på tänderna. Dessa skadar tändernas emalj, något som i sin tur gör det enklare för de vita fläckarna att få fäste.

Sist men inte minst måste man även förstå att rökning och snusning är två element vilka underlättar bildandet av vita fläckar på tänderna – något som bör utgör en väckarklocka om man upplever återkommande problem med åkomman.

 

Frågor om vita fläckar på tänderna

 • Hur avlägsnar man vita fläckar på tänderna?

  Man kan tillämpa en rad olika metoder för att avlägsna fläckar från tänderna. De vanligaste återges i form av mikroabrasion, tandblekning och porslinsfasader – där den sistnämnda står sig som den absolut dyraste på marknaden för närvarande.

 • Hur motverkar man uppkomsten av vita fläckar i första taget?

  När det kommer till de preventiva åtgärderna som man kan välja att tillämpa när det kommer till vita fläckar härleds det hela framför allt till god munhygien. Med god munhygien återspeglas det hela i form av tandborstning (morgon och kväll) och användningen av tandtråd.

 • Vilken är den bästa metoden för att avlägsna vita fläckar?

  Det hela är ytterst subjektivt i och med att varje individ har olika förutsättningar när det kommer till avlägsnande av fläckarna. Om man fokuserar på kostnaden så är tandblekning den billigaste behandlingsmetoden – medan porslinsfasader tenderar att vara de dyraste.

 • Är det lättare att få bort vita fläckar från barns tänder?

  Ju tidigare man avlägsnar fläckarna – desto enklare går det att göra sig kvitt det hela. Barnens tänder är betydligt lättare att behandla när det kommer till vita fläckar i och med att tänderna fortfarande befinner sig i utvecklingsstadiet.

 • Hur snabbt kan man räkna med adekvata resultat?

  Det hela beror främst på tändernas skick, hur länge man dragits med problemet samt en rad andra aspekter vilka kan komma att inverka negativt på det hela. På en generell plan tenderar den behandling som erbjudas av auktoriserade kliniker att vara den snabbaste – dock även den dyraste.

 • Är vita fläckar farligt?

  Nej, en vit fläck är generellt inte farligt men dålig munhygien kan utlösa tandlossning vilket givetvis inte är bra.